Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.queenhelene.pl .

 

 

Sprzedającym jest  firma Nexo 42-215 Częstochowa, Wybickiego 4/4  , prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej  wpisana pod  numerem  NIP: 573-103-69-08 ,  Regon: 150149266  zwany  także  zamiennie

„Usługodawcą”.

 

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

-  pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej +48 888 555 313

-  korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@queenhelene.pl

 

 

§ 1 Definicje

 

 

1.    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  a  posiadająca  zdolność  do  czynności  prawnych,  która  na  zasadach  określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.    Konsument   – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.    Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.    Przedmiot  transakcji  -  Towary  wymienione  i  opisane  na  stronie  internetowej  Sklepu

Internetowego.

6.    Towar  –  rzecz  ruchoma,  prezentowana  w  Sklepie  Internetowym,  której  dotyczy  Umowa

Sprzedaży.


7.    Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów   w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9.    Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.queenhelene.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.  System  teleinformatyczny  –  zespół  współpracujących  ze  sobą  urządzeń  informatycznych i  oprogramowania,  zapewniający  przetwarzanie  i  przechowywanie,  a  także  wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 

1.    Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  korzystania  ze  sklepu  internetowego  dostępnego pod adresem www.queenhelene.pl .

2.    Warunkiem  złożenia  Zamówienia  w  Sklepie  Internetowym  przez  Klienta  jest  zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.    Sklep internetowy www.queenhelene.pl . prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4.    Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.queenhelene.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.    W  ramach  wymagań  technicznych  niezbędnych  do  współpracy  z  systemem  teleinfor- matycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 

1.    Wszystkie  ceny  podane  na  stronach  internetowych  www.queenhelene.pl  są  cenami  brutto  podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3.    Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.    Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5.    W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.


6.    Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7.    W  trakcie  składania  Zamówienia,  Klient  może  wyrazić  zgodę  na  umieszczenie  danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.    Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9.    Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10.  Czas   rozpoczęcia   realizacji   zamówienia   pokrywa   się   z   momentem   wpływu   wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  momentem  dokonania  zamówienia  w  przypadku  płatności  kartą  lub  wyborem  opcji

„za pobraniem”.

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

 

1.    Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.    Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3.    Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu.  Jest  to  orientacyjny  czas  dostawy  i  dotyczy  on  zamówień  z  opcją  przesyłki

„za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.    Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.  Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

 

§ 5 Płatności

 

 

1.    Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).


2.    Płatność  za  zamówiony  towar  może  nastąpić  za  pobraniem  (przy  odbiorze  towaru), za  pośrednictwem  systemu  płatności  elektronicznych  lub  przelewem na konto bankowe sklepu.

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

 

1.    Konsument,  który  zawarł  umowę  na  odległość,  ma  prawo  do  odstąpienia  od  umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.    Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4.    Zgodnie  z  ustawą,  możliwości  zwrotu  nie  podlegają:  świadczenia  usług  rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych   i   wizualnych   oraz   zapisanych   na   nośnikach   programów   komputerowych po  usunięciu  przez  Klienta  ich  oryginalnego  opakowania,  umów  dotyczących  świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

 

§  7 Procedura reklamacji

 

 

1.    Produkty   posiadają   gwarancję   producenta,   importera   lub   sprzedawcy,   obowiązującą na  terenie  Polski.  Czas  gwarancji  każdego  produktu  widnieje  w jego  opisie  na  stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych  producentów.  Klient  może  także  przeprowadzić  procedurę  reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2.    Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3.    Składając   reklamację   należy  dostarczyć  do   Usługodawcy   reklamowany  produkt  wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: ….

4.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5.    Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego


z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6.    Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

 

§  8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 

1.    Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.    Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.    Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@queenhelene.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4.    Informacja  o  zasadach  i  sposobach  utrwalania,  zabezpieczania  i  udostępniania  przez

Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie,   zabezpieczenie   i   udostępnienie   treści   zawieranej   Umowy   Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść  zawieranej  umowy  jest  dodatkowo  utrwalona  i  zabezpieczona  w  systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

 

§  9 Zmiana Regulaminu

 

 

1.    Klienci   posiadający   konto   w   Sklepie   zostaną   poinformowani   o   zmianie   Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2.    Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3.    Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie


do usunięcia konta w każdym czasie.

4.    Zamówienia  złożone  przez  Klientów  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu  będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.    Spory  wynikające  ze  stosowania  niniejszego  Regulaminu  i  w  związku  z  wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

 

 

 

Data opublikowania regulaminu: 22.07.2013 r.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel